Međunarodna mreža pomoći

Digitalna inkluzija

select allDigitalna inkluzija (digitalna uključenost) je sposobnost pojedinaca i grupa da pristupaju i koriste informaciono-komunikacione tehnologije (IKT). Pristup i korišćenje IKT utiče i na pojedince i na zajednicu u celini. Podrška digitalnom uključivanju unapređuje ekonomski razvoj, razvoj radne snage, građansko uključivanje, obrazovanje, zdravstvenu negu i sigurnost. Digitalna inkluzija:

  • unapređuje obrazovanje i zapošljivost – unapređenjem kvalifikacija i znanja putem Interneta, osoba poboljšava i svoje prihode i šansu za pronalaženje novog/boljeg zaposlenja,
  • unapređuje zdravlje i blagostanje – kroz pristup dodatnim informacijama o zdravlju i zdravstvenim uslugama,
  • omogućuje uštedu javnih službi – putem korišćenja onlajn usluga i servisa
  • omogućava uštedu potrošača pri nabavci proizvoda po nižim cenama.

Izgradnja zajednice sa visokim nivoom digitalne inkluzije zahteva uključivanje i podršku svih sektora: biblioteka, organizacija civilnog društva, škola, poslovnog sektora, vlade i donosilaca odluka. Grupe u našem društvu koje su najčešće digitalno isključene su:

  • niže obrazovani (31,7% osoba sa obrazovanjem nižim od srednje škole poseduje računar, naspram 88,8% osoba sa višim i visokim)*,
  • osobe sa nižim primanjima (47,6% domaćinstva sa primanjima manjim od 300 evra poseduje računar, naspram 87,1% domaćinstva sa prihodom većim od 600 evra),
  • nezaposleni (59,1% nezaposlenih koristi računar, naspram 85,0% zaposlenih),
  • stariji (78,1% starijih od 65 godina nikada nije koristilo Internet, naspram 1,4% mladih između 16 i 24 godine),
  • Romi, žene, osobe sa invaliditetom.

Najčešći razlozi zbog kojih je neka osoba isključna jesu cena (oprema (38%) i korišćenja Interneta (35%)), niska motivacija (61%) i nedostatak digitalnih veština (26%).

IAN Telecentar od 2001. godine se bavi pitanjem digitalne inkluzije, posebno među ranjivim grupama (osobama sa invaliditetom, žrtvama nasilja, samohranim majkama, osobama u zatvoru, nezaposlenim osobama, itd).

U prethodnim godinama razvili smo celovit program direktne i indirektne podrške digitalnoj inkluziji stanovnika Srbije. Direktna podrška uključuje razvijen program sa više od 40 kurseva računara i Interneta, podrška samohranim majkama, ženama u zatvoru, mladima sa problemom u ponašanju, osobama sa invaliditetom u razvoju poslovnih IT veština, razvoj kapaciteta biblioteka i centara za socijalni radveština korišćenja alata za e-Učešće, podrška penzionerima u osnovnoj IT obuci.

Podršku digitalnoj inkluziji prožamo i kroz godišnju kampanju Onlajn nedelja, razvoj i promocija programa medijske pismenosti, bezbedno korišćenje Interneta među decom (Pametan klik), organizovanje radionica i međunarodnih konferencija koje promovišu važnost digitalne inkluzije.

 

*Navedeni procenti o korišćenju računara i Interneta su preuzeti iz publikacije „Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u Republici Srbiji, 2014.“ 

 

IAN Telecentar
Đure Daničića 5
11 000 Beograd

tel. 011/3229 732
e-mail: edu@ian.org.rs

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
css.php
loading