Međunarodna mreža pomoći

Merenje uticaja programa resocijalizacije mladih sa problemima u ponašanju

12.10.2017

Fokus grupe su sprovedene tokom novembra 2016. i juna i jula 2017, u svakom od tri centra, šest grupa sa roditeljima i šest sa decom. Ukupno 32 korisnika i 30 roditelja učestvovalo je u grupama. Metod fokus grupa je veoma koristan, s obzirom da nam daje uvid u sve nastale promene koje su prepoznate od strane samih korisnika. Pored toga korišćen je i metod upitnika koji nam daje uvid u neke kognitivne i afektivne promene koje nisu tako lako biti prepoznate od strane dece.
Osnovni rezultati sprovede evaluacije su:

  • Značajne promene su se dogodile u nekim od najvažnijih aspekata kriminalnog ponašanja,
  • Empatija je ciljana u skoro svakom uspešnom programu za maloletne prestupnike širom sveta, i kroz psiho-edukativne radionice i individualni rad,
  • Korisnici su poboljšali svoje veštine empatije, razumevanja perspektive drugih i saosećajnosti. Prema rezultatima drugih uspešnih programa za mlade sa problemima u ponašanju, poboljšanjem empatičnosti dovodi do unapređenja njihovog ponašanja,
  • U oblasti kriminogenog mišljenja nisu uočene statistički značajne promene. Međutim, treba uzeti u obzir da je šestomesečni rad samo početak procesa promene, s obzirom da je potrebno vreme da se stekne poverenje ove populacije, nakon čega spor proces promena može početi.
  • Njihovi uvidi o procesu su veoma vredni i ukazuju na njihovu prijemčivost programu.
  • Tokom fokus grupa, korisnici su pružili informacije o nekim aspektima promene i svom viđenju programa koji su od velikog značaja za planiranje i razvoj budućih mera sa ciljem poboljšanja merenja uticaja.

Preuzmite kompletan izveštaj Merenje uticaja Promena na bolje

Više o projektu „Promena na bolje“

Projekat „Promena na bolje“ doprinosi socijalnoj inkluziji i smanjenju siromaštva dece i mladih sa problemima u ponašanju kroz implementaciju Zakona o socijalnoj zaštiti i Strategije razvoja socijalne zaštite. Ovaj cilj se realizuje kroz 1) osnaživanje resocijalizacije i prevencije asocijalnog ponašanja dece i mladih sa problemima u ponašanju u tri dnevna boravka u Vranju, Boru i Beogradu i kroz 2) uspostavljanje i jačanje međusektorske saradnje i efikasno korišćenje resursa koje postoje u lokalnoj zajednici u cilju promovisanja pozitivnog razvoja dece i mladih u riziku.

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela predviđa izricanje i sprovođenje vaspitnih naloga i mera u zajednici kao alternativnih sankcija i oblika restorativne pravde. Ovim projektom uspostavlja se usluga socijalne zaštite u zajednici usmerena na unapređenje položaja dece i mladih u procesu razvoja zrele, svestrane i odgovorne ličnosti i ostvarenju punih potencijala.

Projekat “Evropska podrška inkluzivnom društvu”, koji Evropska unija finansira sa 5,4 miliona evra, ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost ugroženih grupa u Srbiji kao što su starija lica, deca, pripadnici manjina uključujući Rome i Romkinje i drugi. EU je kroz projekat bespovratno dodelila 4,3 miliona evra u vidu 28 grantova, koji će se realizovati u 36 gradova i opština u Srbiji do kraja 2017. Projekti, koje sprovode republičke i pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine i gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije, obrazovne ustanove i javna preduzeća, će povećati obim i kvalitet usluga na lokalu u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, stanovanja, obrazovanja i zapošljavanja i time ojačati društvenu uključenost ugroženih grupa.
Projekat sprovodi Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji (www.europa.rs) u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (www.minrzs.gov.rs).
Više o projektu možete saznati na www.socijalnainkluzija.rs

Dodatne informacije:

Bor: Milojka Milivojević, kokorom@mts.rs
KOKORO , Cara Lazara 7 lamela 2, Bor, 030 24 96 760
www.kokoro.org.rs
Beograd: .. Ivan Stojilović, istojilovic@ian.org.rs
IAN Međunarodna mreža pomoći, Đure Daničića 5, Beograd, 011 3229 732
www.telecentar.rs
Vranje: Milena Dimitrijević Tomić, nexusvranje@gmail.com
NVO Nexus, Nemanjina 21, Vranje, O17 74 31 484
www.nexusvranje.com

header srpski sa donatori
Odgovorite

IAN Telecentar
Đure Daničića 5
11 000 Beograd

tel. 011/3229 732
e-mail: edu@ian.org.rs

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
css.php
loading