Međunarodna mreža pomoći

PODRŠKA DECI I MLADIMA SA PROBLEMIMA U PONAŠANJU

Jačanje mladih kroz neformalno obrazovanje i psihosocijalnu podršku u cilju aktivnog učešća u životu i razvoju lokalne zajednice i društva, a posebno podrška mladima u riziku u cilju prevazilaženja kriza odrastanja jedan je od glavnih pravaca rada IAN Telecentra.

U cilju podrške deci i mladima sa problemima u ponašanju, uključujući i maloletnike u sukobu sa zakonom, da promene svoje obrasce ponašanje IAN Telecentar je razvio sveobuhvatan program. Naš program je usmeren na psihološko osnaživanje kroz individualno, porodično i grupno savetovanje za decu i roditelje, sticanje novih znanja kroz edukativne kurseve usmerene na razvoj znanja i veština u oblasti IKT-a, pomoć u učenju i u traženju posla, kroz različite društvene, sportske i kreativne aktivnosti u podržavajućoj sredini i uz posvećenost profesionalaca. Nastojimo da deci i mladima pomognemo da otisak koji svako od njih ostavlja na svet, bilo da se to odnosi na porodicu, prijatelje ili širu društvenu zajednicu, bude prožet vedrim bojama, postignućima utemeljenim na znanju i pozitivnim vrednostima.

U okviru svog rada sa mladima u sukobu sa zakonom i u bliskoj saradnji sa Gradskim centrom za socijalni rad Beograd i Odeljenjem za maloletnike Višeg suda u Beogradu, IAN Telecentar realizuje posebne obaveze/vaspitne naloge propisane Zakonom o maloletnim učiniocima krivičnih dela.

U martu 2014. IAN Telecentar dobio je licencu za uslugu socijalne zaštite Dnevni boravak za decu i mlade sa problemima u ponašanju te na osnovu nje realizujemo i vaspitnu meru „Pojačan nadzor uz upućivanje u dnevni boravak“. Usluge Dnevnog boravka namenjene su deci i mladima uzrasta 10-22 godine.

Čvrsto verujemo da deca i mladi sa problemima u ponašanju treba da dobiju šansu od društva i pomoć u socijalnoj integraciji, razvijanju društveno prihvatljivih oblika ponašanja i formiranju i usvajanju pozitivnog sistema vrednosti. Stoga smo uz podršku donatora od 2012. godine podržali blizu 500 dece i porodica na putu ka promeni na bolje. Ponosni smo na decu mlade sa kojima radimo i rezultate ostvarene do sada. Program dovodi je do značajnih pozitivnih efekata u pogledu resocijalizacije, nastavka školovanja, promene obrazaca ponašanja i integracije u društvenu sredinu. Takođe, izuzetno je nizak procenat recidivizma među maloletnim počiniocima krivičnih dela.

Postignuti rezultati ukazuju da ukoliko se na vreme uoči problem ili potencijalni rizik i deca se uključe u program koji će delovati korektivno, ali i podržavajuće, ona mogu da izmene svoje obrasce ponašanja. Ovakvim pristupom se izbegava kažnjavajući model i nudi se alternativni odgovor društvenog okruženja kojim se ova deca i mladi ne odbacuju i ne kažnjavaju već osnažuju da izrastu u zrele mlade ljude koji doprinose razvoju društva.

Realizovani projekti podrške deci i mladima sa problemima u ponašanju:

IAN Telecentar
Đure Daničića 5
11 000 Beograd

tel. 011/3229 732
e-mail: edu@ian.org.rs

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
css.php
loading