Međunarodna mreža pomoći

Socijalne veštine

Šta su socijalne veštine?

icon_speechSocijalne veštine su sposobnost adaptivnog i pozitivnog ponašanja koje omogućavaju pojedincima da se efikasno izbore sa zahtevima i izazovima svakodnevnog života (definisane od strane Svetske zdravstvene organizacije). To se odnosi na veliku grupu psiho-socijalnih i međuljudskih  veština koje mogu da pomognu zahtevima i izazovima života. Ove veštine uključuju donošenje odluka i rešavanje problema, kreativno i kritično mišljenje, komunikacija i međuljudski odnosi, samosvesnost i lične veštine za razvoj ličnosti sa ciljem zdravog i produktivnog života.

Zašto su nam potrebne socijalne veštine?

Današnje tržište rada se razlikuje od onog u prošlosti: promena poslova 6-8 puta u životu je normalno, nije realno da posao koji dobijete posle završenog fakulteta da ćete da ga radite sve do penzionisanja. Kao takve, veštine postaju važne za određivanje sposobnosti pojedinca u pronalaženju posla, zadrže zaposlenje i fleksibilni na tržištu rada.  Današnje tržište rada zahteva od pojedinaca da budu fleksibilni, prilagođavaju, prenose svoje znanje na različite kontekste pod različitim tehnološkim uslovima i da samostalno i kreativno odgovore. Socijalne veštine pomažu pojedincu da se lakše kreću u savremenim poslovima, efikasno komuniciraju, otkrivaju i biraju poslove, uklapaju se u društvo, pronalaze rešenje problema, kreativno razmišljaju, uspešno upravljaju resursima, doprinose timskom radu, vode i upravljaju ličnim razvojem.

U IAN-u, kursevi imaju za cilj psihološko jačanje ciljnih grupa i njihovu upornost u potrazi za poslom. Polaznici uče kako, gde  i kada je najbolje tražiti posao.

Kursevi socijalnih veština obuhvataju 7 modula koji traju 80 časova. Naši treneri, od kojih neki imaju sertifikat britanskog instituta CIPD, a drugi su psiholozi i psihoterapeuti različitih edukacija, sprovode sledeće programe koji pokrivaju date module:

Identifikacija i analiza individualnih potencijala

Nezavisno od toga da li se radi o ličnom razvoju, profesionalnoj selekciji ili orijentaciji potrebno je da znamo vlastite potencijale. Razvojne alternative proizilaze iz onoga što mi od svega što možemo da radimo radimo najbolje, sa zadovoljstvom i što nas u potpunosti apsorbuje.

Obuka u prepoznavanju i analizi individualnih potencijala predstavlja primenu principa kognitivnih nauka na polje upravljanja ljudskim resursima (HR managament). Cilj ovog modula je da unapredi efikasnost individua, grupa i organizacija

Psihološki testovi Vam mogu pomoći da bolje razumete svoje kvalitete kroz identifikovanje oblasti u okviru kojih već imate veštine, sposobnosti i interesovanja. Oni Vas mogu i upozoriti i ukazati vam na oblasti u kojima bi trebalo da razvijete svoje sposobnosti. U stanju ste da sa više samopouzdanja donesete odluke o putu kojim će ići Vaša karijera ako razumete šta volite (a šta ne volite) i šta radite dobro (a šta ne tako dobro). Test koji vas odvraća od jedne vrste posla ili obuke može vas usmeriti ka drugoj vrsti posla.

Trajanje: 20 školskih časova

Nastavni materijal: Kompletan priručnik za socijalne veštine

Potvrda: Sertifikat IAN Telecentara o odslušanom seminaru

Lični razvoj/ Planiranje karijere

Ovaj program će omogućiti polaznicima da kritički procene ulogu samorazvoja u menadžmentu i procesima koji se odnose na oblast ljudskih resursa. Ovaj deo uključuje i istraživanje efektivnosti metoda samoefikasnost.

Trening je namenjen profesionalcima odgovornim za razvoj zaposlenih, ali i svima koji žele da razviju svoju ličnu efektivnost i osposobe se da sami planiraju i upravljaju svojom karijerom i profesionalnim razvojem.

Za donošenje odgovarajuće odluke o usmeravanju ili promeni karijere dragocena je pomoć treniranog i senzitivnog savetnika. Sagledavanje svih aspekata situacije, dosezanje tačke iz koje može biti doneta racionalna odluka, emocionalna podrška, upravljanje odnosima, prevazilaženje gubitaka i prihvatanje promena, oporavak od narušenog samopoštovanja samo su neke od tema na kojima će se raditi. Sposobnosti donošenja adekvatnih životnih i profesionalnih odluka postaju međusobno sve zavisnije, a upravljanje karijerom sve važnije da bi se odgovorilo na izazove i zahteve promena u tranzitornim društvima. Poslodavci traže od zaposlenih fleksibilnost i sposobnost da odgovore na njihove nove zahteve, očekuju da zaposleni sami preuzmu odgovornost za upravljanje svojim razvojem, kreiraju ili prihvate nove zadatke i druge razvojne mogućnosti, pre nego da čekaju na posao ili promociju.

Trajanje: 20 školskih časova

Nastavni materijal: Kompletan priručnik za socijalne veštine

Potvrda: Sertifikat IAN Telecentara o odslušanom seminaru

Upravljanja vlastitim resursima (Self-management training)

Trening upravljanja vlastitim resursima inicijalno je bio razvijen i korišćen od strane kliničkih psihologa. Osnovna pretpostavka je bila da pojedinci koji imaju potrebu za promenom, imaju veće šanse za uspeh ako mogu da kontrolišu proces promene. Umesto da psiholog koristi psihološke postupke da bi doveo do promene u ponašanju, bolje je podučiti ljude o ovim postupcima i pomoći im da ih na sebi primene. Kada pojedinci preuzmu kontrolu nad vlastitim promenama, osećaće se uspešnim i promena će duže trajati nego kada oni osećaju da neko drugi za njih sprovodi promene .
Na ovaj način programi upravljanja sobom mogu uticati na veliki broj emotivnih kompetencija, uključujući: tačnu samoprocenu, samopouzdanje, samokontrolu, savesnost i pouzdanost.
U toku treninga poseban deo će biti usmeren na učenje veština za efikasno upravljanje vlastitim vremenom (Time management).

Trajanje: 20 školskih časova

Nastavni materijal: Kompletan priručnik za socijalne veštine

Potvrda: Sertifikat IAN Telecentara o odslušanom seminaru

Asertivni trening

Koncept o asertivnom ponašanju počiva na verovanju da su naše želje i potrebe važne ali istovremeno nisu važnije od želja i potreba drugih . Asertivno ponašanje je alternativa agresivnom ponašanju koje se bazira na verovanju da su naše želje i potrebe prioritetne u odnosu na potrebe drugih. Takođe, asertivnost je alternativa submisivnom ponašanju koje se bazira na pretpostavci da su naše želje i potrebe manje važne od želja i potreba drugih ljudi.
Asertivnost je ponašanje koje se uči . Ako niste imali dobre modele asertivnog ponašanja u porodici ili školi, znači da nikada niste imali prilike da ovu osobinu razvijete kod sebe.
Da bi bili asertivni potrebno je da na život gledate pozitivno i da imate doživljaj lične vrednosti (samopoštovanje i samopouzdanje) Potrebno je da vam budu jasna Vaša prava i Vaše odgovornosti. Ako ste kao dete bili preterano često kritikovani u porodici ili školi moguće je da sumnjate u svoju vrednost kao osobe i da imate negativni odnos prema životu.

Trajanje: 20 školskih časova

Nastavni materijal: Kompletan priručnik za socijalne veštine

Potvrda: Sertifikat IAN Telecentara o odslušanom seminaru

Prezentacijske veštine

Uspešna komunikacija zahteva od onih koji komuniciraju da prenose svoje poruke na način koji je osmišljen za njihovu ciljnu publiku . Kreiranje i izvođenje uspešne prezentacije zahteva osnovno razumevanje procesa komunikacije. Većina poslovnih prezentacija zahteva jasno i nedvosmisleno prenošenje poruke na način koji će biti jasno razumljiv primaocu.
Komunikacija je veština , i kao i svaka druga veština ona zahteva vežbanje. Usavršavanje kroz vežbu je ono što veštinu razlikuje od drugih oblika znanja. Razumevanje teorije komunikacije i uspešne prezentacije neće samo po sebi učiniti od nekoga brilijantnog prezentera, ali će on/a biti svestan na koji način svojom prezentacijom može da postigne maksimalan efekat.
Najvažnije je upamtiti da postoji verovatnoća da poruka koju čovek namerava da prenese bude pogrešno shvaćena . Zbog toga, osim što treba pažljivo da pripremite i prezentujete svoju poruku, važno je da budete na oprezu i zapazite bilo kakav znak koji ukazuje na to da publika pogrešno shvata ono što želite da kažete. Prezenter ima odgovornost da stalno proverava da li je poruka primljena, shvaćena, tačno protumačena i zapamćena.

Trajanje: 20 školskih časova

Nastavni materijal: Kompletan priručnik za socijalne veštine

Potvrda: Sertifikat IAN Telecentara o odslušanom seminaru

Pisana komunikacija i pisanje CV-a

Sposobnost da se jasno komunicira pisanim putem je veština presudna kako za uspeh u toku akademskog obrazovanja tako i za uspeh u profesiji .
Ovaj trening objašnjava da komunikacija pisanim rečima mora biti konkretnija nego usmena komunikacija, sa manje prostora za greške , što znači da oni koji komuniciraju pismenim putem imaju još neke izazove ispred sebe uključujući gramatiku, ton pisanog teksta, pravopis, stil pisanja kao i upotrebu odgovarajućih reči. Mnogi poslovni ljudi nemaju mnogo vremena na raspolaganju, zato je nacrt teksta od presudne važnosti kada se piše neki duži izveštaj ili beleška.
Trening je posvećen i uspostavljanju dobrih praksi u pisanoj komunikaciji na engleskom jeziku.

Trajanje: 20 školskih časova

Nastavni materijal: Kompletan priručnik za socijalne veštine

Potvrda: Sertifikat IAN Telecentara o odslušanom seminaru

Specijalizovani kurs za administrativnog asistenta

Specijalizovani kurs za administrativnog asistenta namenjen je budućim administrativnim asistentima kao i drugom osoblju koje u svom svakodnevnom radu kontaktira sa poslovnim partnerima, kupcima, klijentima i obavljaju najveći deo internih obaveza u preduzeću. Cilj kursa je obučiti polaznike osnovama poslovne komunikacije i osposobiti ih sa osnovnim alatima u funkciji unapređenja poslovanja.
Na kursu se uvežbava pisana i govorna poslovna komunikacija sa strankama i kolegama. Na kursu se teorijski i praktično uvežbavaju sledeće teme: poslovno pismo, memorandum, telefax, organizovanje poslovnih sastanaka i komunikacija putem telefona. Takođe, obrađuju se obrasci vezani za obavljanje platnog prometa, adresiranje pismonosnih pošiljki, upoznavanje sa kancelarijskim materijalom. Akcenat je na praktičnoj nastavi i aktivnom učestvovanju polaznika u toku predavanja.

Trajanje: 20 školskih časova

Nastavni materijal: Kompletan priručnik za socijalne veštine

Potvrda: Sertifikat IAN Telecentara o odslušanom seminaru

IAN Telecentar
Đure Daničića 5
11 000 Beograd

tel. 011/3229 732
e-mail: edu@ian.org.rs

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
css.php
loading