Međunarodna mreža pomoći

Podizanje svesti

podizanjesvestiPodizanje svesti je forma aktivizma koja uključuje aktivnosti koje imaju za cilj da skrenu pažnju ciljne populacije na određenu problematiku. Podizanje svesti smatra se prvim korakom ka nekoj društvenoj promeni, jer uključuje najpre pružanje informacija ciljnim grupama važnih za određenu promenu u zajednici, usmerenih na razumevanje specifičnih aspekata problema,  kako bi te informacije mogle biti usvojene i primenjene. Može pokriti širok raspon aktivnosti i može uključivati aktivnosti koje imaju za cilj da ljudi nauče, razumeju ili urade nešto novo, usmere se na planove za budućnost, porade na tome kako mogu napraviti promenu i slično. Tako je podizanje svesti uglavnom usmereno na informisanje u vezi sa nekim bolestima, važnim društvenim problemima kao što su siromaštvo, dečija ili ljudska prava, položaj ranjivih grupa i drugim društvenim i političkim pitanjima.

IAN Telecentar je usmeren na podizanje svesti opšte javnosti i stručnjaka o deci i mladima sa problemima u ponašanju. Pri tome se IAN zalaže za smanjenje predrasuda i diskriminacije ove dece i mladih i unapređenje njihovog položaja u društvu, sa jedne strane radeći direktno sa korisnicima na njihovom profesionalnom i psihološkom osnaživanju i resocijalizaciji, a sa druge strane, informišući i aktivirajući važne aktere i opštu javnost pokrećući akcije usmerene na rad sa ovom grupom mladih. Osim o deci sa problemima u ponašanju, IAN radi na podizanju svesti o drugim ranjivim grupama, koje uključuju žene, osobe sa invaliditetom i stara lica, kao i  na isticanju važnosti digitalne inkluzije za razvoj i napredak društva u celini.

IAN Telecentar je organizovao nekoliko kampanja u Srbiji koje su bile posvećene podizanju svesti o važnosti digitalne inkluzije starijih, bezbednom korišćenju Interneta kod dece, okruglim stolovima o problemima i mogućnostima u radu sa mladima sa problemima u ponašanju, promovisao je važnost korišćenja alatki za e-Učešće u Srbiji, kao i važnost biblioteka i škola u digitalnom osnaživanju.

IAN Telecentar
Đure Daničića 5
11 000 Beograd

tel. 011/3229 732
e-mail: edu@ian.org.rs

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
css.php
loading