Međunarodna mreža pomoći

Projekti

Aktuelni projekti


Promena na bolje

Iskreno verujući da deca i mladi sa problemima u ponašanju treba da dobiju šansu od društva i pomoć u socijalnoj integraciji, razvijanju društveno prihvatljivih oblika ponašanja, formiranju i usvajanju pozitivnog sistema vrednosti sa pozitivnim odnosom prema socijalnom okruženju, obrazovanju i radu, šest partnerskih organizacija iz Bora, Beograda i Vranja započelo je projekat "Promena na bolje". Pored direktne podrške deci i mladima, projekat je usmeren i na uspostavljanje i jačanje međusektorske saradnje i efikasno korišćenje resursa u lokalnim zajednicama u cilju promovisanja pozitivnog razvoja dece i mladih u riziku

Period realizacije: decembar 2015.– avgust 2017.

Donator: Evropska unija

Saznajte više

Promena na bolje - Dnevni boravak za decu i mlade sa problemima u ponašanju

Projekat je usmeren na oblast socijalne zaštite odnosno na rešavanje problema nedostatka programa i usluga socijalne zaštite za decu i mlade sa problemima u ponašanju, posebno onu mlađih uzrasta do 14 godina. U dosadašnjoj saradnji sa stručnim radnicima Centara za socijalni rad prepoznata je potreba za uspostavljanjem tretmana dece koja ne podležu krivičnoj odgovornosti i njihovih roditelja, a ispoljavaju probleme u ponašanju ili su došli u sukob sa zakonom. Deca sa problemima u ponašanju i deca u sukobu sa zakonom su jedna od prioritetnih grupa korisnika usluga socijalne zaštite. Razvoj preventivnih aktivnosti u prirodnom okruženju dece u riziku može u kratkom roku zadovoljiti potrebe deteta i porodice za podrškom.

Period realizacije: jul 2016 - jul 2017.

Donator: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Saznajte više

Zajedno u cilju najboljeg interesa deteta

Zadovoljstvo nam je što smo u martu započeli partnerstvo sa UNICEF-om u Srbiji u okviru projekta unapređenja sprovođenja vaspitnih naloga i posebnih obaveza za maloletne učinioce krivičnih dela. Projekat je deo šire inicijative usmerene na jačanje sistema pravosuđa i socijalne zaštite kako bi se unapredila dečija zaštita u Srbiji, a koji se finansira iz IPA fondova Evropske unije

Period realizacije: mart 2015.– mart 2017.

Donator: UNICEF

Saznajte više

Onlajn nedelja

Od 2010. godine IAN Telecentar je nacionalni koordinator međunarodne kampanje "Onlajn nedelja" za Srbiju. Onlajn nedelja je godišnja evropska digitalna kampanja koja uključuje i ohrabruje ljude da koriste nove tehnologije i Internet. Kampanja se organizuje svake godine u martu, a u njoj učestvuju telecentri, škole, biblioteke, nevladine organizacije i edukativni centri širom Evrope koji usmeravaju svoje aktivnosti na promociju i približavanje informacionih tehnologija svojim građanima i njihovo digitalnog opismenjavanje i osnaživanje. IAN Telecentar u toku kampanje organizuje besplatne IT edukacije, besplatno polaganje ECDL ispita I u saradnji sa školama I bibliotekama promoviše digitalnu pismenost.

Period realizacije: svake godine u martu

Donator: Telecentri Evrope

Saznajte više

Srebrni surferi

Srebrni surferi predstavljaju projekat koji je usmeren na podršku starijima da steknu veštine korišćenja računara i interneta. Centralna aktivnost predstavlja takmičenje koje se održava svake godine od 2011. i promoviše važnost intergeneracijske podrške u digitalnom opismenjavanju i šalje poruku da Internet i računari ne poznaju starosne granice i da unuke i unuci mogu odigrati važnu ulogu u procesu digitalnog uključivanja starijih podučavajući svoje bake i deke u korišćenju računara i Interneta.

Period realizacije: godišnje od 2011.

Donator: Evropska unija (2011. i 2013, 2016), Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva (2012), SHL (2013-2015).

Saznajte više

Završeni projekti


Ostavi drugačiji otisak na svet

Projekat nastoji da deci i mladima sa problemima u ponašanju uzrasta od 14 do 22 godine obezbedi podršku da ostvare pozitivne promene u svom ponašanju i formiraju i usvoje sistem vrednosti koji uključuje i pozitivan odnos prema obrazovanju i radu. Cilj projekta jeste da se za decu i mlade (maloletne učinioce krivičnih dela i prekršaja koji imaju izrečenu meru vaspitnog naloga ili posebnu obavezu, i decu i mlade u riziku da dođu u sukob sa zakonom) ponudi adekvatan program i obezbedi podržavajuća sredina, struktura, socijalna i psihološka podrška usmerena na njihovu rehabilitaciju kako bi im se pomoglo da izmene svoje obrasce ponašanja i uspešno se integrišu se u društvenu sredinu. Aktivnosti uključuju različite edukativne kurseve, psihološku podršku, klub za mlade i brojne druge aktivnosti usmerene na resocijalizaciju.

Period realizacije: oktobar 2012. – jun 2015.

Donator: SHL - Schüler Helfen Leben

Saznajte više

E-UROPa

Projekat „Omogući Evropljanima e-učešće“ ima za cilj podizanje svesti o onlajn mogućnostima za učešće u kreiranju politike EU, bez obzira koliko daleko živimo od Brisela i da je jedina stvar koja nam je potrebna računar i Internet. Naš cilj je da pokažemo praktičnu stranu ovih alata i kako se mogu koristiti u svakodnevnom životu.

Period realizacije: februar 2014 - februar 2015..

Donator: Evropska unija

Saznajte više

UniteIT

U ovom međunarodnom projektu učestvuje 9 partnera iz 7 evropskih zemalja. Projekat podstiče razmenu iskustava i zajedničke akcije u cilju podizanja svesti o digitalnom jazu i njegovom prevazilaženju. Projekat ima za cilj razmenu znanja, dobrih praksi i razvoj novih strateških partnerstava u nastojanju da se unapredi sticanje digitalnih kompetencija među društvenim grupama u riziku od isključenosti iz informacionog društva.

Period realizacije: novembar 2012.– oktobar 2015.

Donator: Evropska unija kroz Program celoživotnog učenja

Saznajte više

Unite IT logo

Unapređenje pravosuđa u Srbiji – Pilotiranje vaspitnih naloga

U okviru ovog projekta IAN u partnerstvu sa Gradskim centrom za socijalni rad Beograd pilotira sprovođenje jednog od vaspitnih naloga za maloletne učinioce krivičnih dela i to: „uključivanje bez naknade u rad humanitarnih organizacija ili poslove socijalnog, lokalnog ili ekološkog sadržaja“. IAN, lider u radu sa mladima sa problemima u ponašanju, sarađivaće sa sudijama, tužiocima, socijalnim radnicima, akterima u lokalnim zajednicama, civilnim organizacijama i kompanijama kako bi se uspostavio funkcionalan mehanizam za sprovođenje ovog vaspitnog naloga. U dostizanju ovog cilja, IAN radi na prepoznavanju organizacija i kompanija koje bi prihvatile mlade kao volontere i uspostavljanju mreže saradnje među državnim, civilnim i privatnim institucijama.

Period realizacije: januar 2014.– novembar 2014.

Donator: International Management Group

Saznajte više

Osnaživanje žena kroz obrazovanje i tehnologiju

Program profesionalnog usavršavanja za nezaposlene samohrane majke i žene žrtve nasilja dostupan je petu godinu za redom u IAN Telecentru zahvaljujući Međunarodnom klubu žena u Beogradu. Obuhvata paket kurseva čiji je cilj povećanje šansi za pronalaženje posla uključujući računarske kurseve uz dobijanje međunarodnih ECDL sertifikata, kurseve socijalnih veština, engleskog jezika i praktičnu obuka za administrativnu asistentkinju. Jedan deo obuka odvija se u ženskom zatvoru u Požarevcu I namenjen je profesionalnom osnaživanju zatvorenica koje se pripremaju da izađu iz ustanove.

Period realizacije: januar 2010.– decembar 2014.

Donator: Međunarodni klub žena (IWC)

Saznajte više

Telecentre Media Academy

Projekat sprovodi međunarodni konzorcijum od 8 članica iz evropskih zemalja. Usmeren je na razvoj novog programa medijske pismenosti za početnike i naprednije korisnike novih medijskih tehnologija.

Period realizacije: februar 2014.– decembar 2014.

Donator: Evropska unija kroz Program celoživotnog učenja - Grundtvig

Saznajte više

Biblioteke za novo doba

Projekat je obuhvatao razvoj kapaciteta biblioteka i podršku prekograničnoj razmeni iskustava i znanja između srpskih i hrvatskih biblioteka, unapređenja kontakata, međuetničke saradnje, umrežavanja biblioteka na lokalnom i regionalnom nivou I kao i podršku socijalnoj i ekonomskoj inkluziji marginalizovanih grupa.

Partneri: Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci, Narodna biblioteka "Dr Đorđe Natošević" Inđija ,Narodna biblioteka "Veljko Petrović" Bačka Palanka, Narodna biblioteka Kula, Gradska knjižica Vukovar , Općinska narodna knjižnica Drenovci , Gradska knjižnica Županja, i Gradska knjižnica i čitaonica Ilok.

Period realizacije: novembar 2012. – oktobar 2013.

Donator: Evropska unija kroz program IPA prekogranični program Srbija-Hrvatska

Saznajte više

Klikni ka Evropi

Projekat je imao za cilj do promoviše i doprinese digitalnoj inkluziji ljudi, preduzeća i zajednica u Srbiji, a time i unapređenju kvaliteta života, veština potrebnih za zaposlenje, i socijalnoj uključenosti građana Srbije. Obuhvatio je niz radionica na sledeće teme: e-Inkluzija ranjivih grupa, Promocija IKT asistivnih tehnologija, Standardi kvaliteta u IT edukaciji i Samoodrživost organizacija koje sprovode IKT edukaciju, 3 kampanje (Onlajn nedelja, Bezbednost dece na internetu, Srebrni surferi), studijske posete Španiji i Rumuniji, kao i stvaranje neformalne mreže organizacija, institucija i kompanija koje kao deo svoje misije imaju podizanje nivoa digitalne pismenosti i e-inkluzije u Srbiji.

Partner: Esplai, Španija

Period realizacije: jun 2010. –jun 2011.

Donator: Evropska unija

Saznajte više

Mediji u zajednici +

Glavni cilj: Jačanje lokalnih demokratskih struktura i aktivnog učešća u građanskom društvu kroz jači uticaj građana na kreiranje lokalnih politika i akcija zagovaranja uz pomoć snage medija u zajednici. Ciljevi projekta: 1) Izgradnja kapaciteta NVO u zajednici da pokrenu građane kroz pružanje novih i inovativnih alata i metoda za povećanje aktivizma i mobilnosti lokalnih zajednica, 2) Unapređenje kapaciteta NVO/CSO da koriste moć lokalnih medija – radija, televizija i novina u zajednici - za postizanje ciljeva zastupanja zajednice 3) Transformisanje lokalnih NVO/CSO u informaciona čvorišta u zajednici kroz uspostavljanje radija u zajednici ili drugih kanala medija u zajednici 4) Jačanje održivosti medija u zajednici kroz izgradnju partnerstava između NVO/CSO, lokalnih samouprava i biznisa. 5) Efikasna saradnja između V4 zemalja i partnera iz Zapadnog Balkana u podršci inicijativa u zajednici.

Period realizacije: maj 2013. – jul 2014.

Donator: Visegrad fond

Besplatni IT kursevi za izbeglice, raseljena lica i nezaposlene u Srbiji

Glavni cilj projekta je bio povećanje IT pismenosti i praktičnog korišćenja informaciono komunikacione tehnologije među ranjivim grupama u Srbiji, obezbeđivanje IT znanje i veština koje su neophodne za rad u modernom okruženju, a time i povećanje mogućnosti zapošljavanja, ekonomske nezavisnosti i socijalnog uključivanja. U okviru projekta koji je realizovan u periodu od 2006. do 2011. oko 3000 ljudi iz različitih ranjivih grupa (izbegli, raseljeni, nezaposleni, osobe sa oštećenjem sluha, samohrani roditelji) pohađalo je kurseve računara (realizovano gotovo 8000 kurseva - Windows, Word, Excel, Internet&e-mail, Power Point, Access).

Period realizacije: 2006-2011.

Donator: Microsoft kroz Unlimited Potentials program

Saznajte više

Profesionalno osnaživanje gluvih i nagluvih osoba

U periodu od 2008. do 2010. IAN Telecentar je realizovao projekat "Profesionalno osnaživanje gluvih i nagluvih osoba" u okviru koga je 60 osoba sa oštećenjem sluha imalo priliku da stekne veštine i znanja neophodna u savremenom radnom okruženju, tražena na lokalnom tržištu rada. Edukacija je obuhvatala kurseve računara uz dobijanje međunarodnog ECDL sertifikata, socijalnih veština i preduzetništva. Takođe, za zainteresovane je organizovana i praktična obuka iz baštovanstva i administrativnog asistenta.

Partneri: Savez gluvih i nagluvih Srbije, Gradska organizacija gluvih Beograda

Period realizacije: maj 2008. - april 2011.

Donator: Ministarstvo rada i socijalne politike i Majkrosoft Srbija

Saznajte više

Ekonomsko i socijalno osnaživanje izbeglih i raseljenih lica u Srbiji

Projekat je realizovan u saradnji sa Grupom 484. Bio je usmeren na uspostavljanje Socijalno preduzeća na teritoriji grada Beograda. Nakon analize tržišta i pravljenja biznis plana oformljeno je preduzeće Bizian grupa koje je imalo dve osnove delatnosti: čišćenje i baštovanstvo. Osnovni cilj ovog preduzeća bio je pomoć u zapošljavanju teško zapošljivih kategorija (pre svega izbeglih i raseljenih lica i osoba sa invaliditetom). Odabrani zainteresovani korisnici su prošli relevantne obuke i angažovani u socijalnom preduzeću.

Nosilac projekta: Grupa 484

Period realizacije: septembar 2008. – septembar 2010.

Donator: Unidea - Fondacija UNICREDIT Grupe

Edukativna i psihološka podrška maloletnim učiniocima krivičnih dela

U projekat je tokom njegovog izvođenja uključeno ukupno 40 polaznika iz grupe maloletnih počinilaca krivičnih dela kojima je Sud izrekao neku od mera pojačanog nadzora i vaspitnu meru posebnu obavezu, da se osposobljava za zanimanje koje odgovara njegovim sposobnostima i sklonostima ili da pohađa kurseve za stručno osposobljavanje ili da se priprema i polaže ispite kojima se proverava određeno znanje. Realizovani edukativni program je obuhvatio pohađanje računarskih kurseva, kurseva socijalnih veština i kursa engleskog jezika, a organizovane su i grupe za podršku. Krajnji cilj bio zaustavljanje i korigovanje društveno neprihvatljivog ponašanja. Psihološke promene kod maloletnika merene su standardizovanim psihološkim instrumentima. Svi objektivni pokazatelji ukazuju da pohađanje edukativnog programa ima blagotvorno dejstvo na psihološki status pojedinca i njegovo samopoštovanje. Samo kod jednog maloletnika je došlo do ponovnog činjenja krivičnog dela.

Period realizacije: april 2007. - april 2008.

Donator: UNDP (FSI) , CAFOD

Razvoj regionalne mreže za doživotno učenje (RELL)

Projekat je imao za cilj da promoviše celoživotno učenje i mrežu telecentara u zemljama Zapadnog Balkana kao podršku izgradnji inkluzivnog društva koje svima pruža jednake šanse za pristup učenju tokom čitavog života. U projektu su učestvovali telecentri iz Srbije, Hrvatske, BiH (Beograd, Novi Sad, Slavonski Brod i Sarajevo). Aktivnosti su uključivale studijske posete centrima koje se bave obrazovanjem u zemljama Evropske unije (Mađarska, Austrija, Švajcarska i Nemačka) radi upoznavanja sa inovativnim pristupima i iskustvima u razvoju programa celoživotnog učenja. Nakon poseta svaki telecentar pilotirao je različite kurseve uključujući IT kurseve za ljude sa oštećenim sluhom, kurseve socijalnih veština i preduzetništva za mlade. Organizovani su i seminari sa predstavnicima vladinih institucija, socijalnih službi i poslovnog sektora u cilju podizanja svesti o važnosti celoživotnog učenja.

Nosilac projekta: Roda Sarajevo

Partneri: IAN Beograd, Telecentar Travnik, Telecentar Prijedor, Telecentar Slavonski Brod, NSHC, Telecentar Zagreb, Telecentar Gostivar

Period realizacije: mart – septembar 2012.

Donator: Fond za otvoreno društvo

Zaposleni, osnaženi

Projekat je realizovan kao inovativna ideja koja kombinuje istraživanje tržišta rada sa praktičnim projektom za rešavanje pitanja nezaposlenosti među najugroženijim pripadnicima društva u Srbiji, pre svega izbeglicama. U IAN-u je uspostavljen jedna od 10 Savetodavnih kancelarija koja je pružala pravne savete, pomoć u pristupu pravima građana i zdravstvenoj zaštiti, podršku pojedincima u rešavanju problema vezanih za državnu birokratiju, kao i informacije od značaja za buduće planove pojedinaca. Kroz projekat je obezbeđena i računarska obuka, kursevi preduzetništva i socijalnih veština.

Nosilac projekta: CDRSEE

Partneri: IAN, NSHC

Period realizacije: 2007-2009.

Donator: Evropska unija

Učenje kroz razmenu i digitalno uključivanje zajednica kroz usluge telecentara

Projekat je imao za cilj da ohrabri saradnju i razmnu dobrih praksi na polju digitalne unkluzije u Letoniji, Srbiji, Rumuniji i Moldaviji. Organizovano je niz radionica na različite teme u okviru studijskih poseta zemljama učesnicama. “IKT u službi razvoja i usluge telecentara” u Rumuniji, “Socijalno preduzetništvo i (samo)održivost” u Srbiji, “IKT u službi zapošljavanja i usluge Telecentara” u Letoniji i „Građanski aktivizam i participatorni razvoj lokalne zajednice“.

Period realizacije: januar 2011 – decembar 2012.

Donator: Fond za otvoreno društvo

Podrška u ostvarivanju dugoročnih rešenja za izbegla lica i povratnike

Kroz ovaj regionalni projekat izbegla i raseljena lica (koja imaju izbegličku legitimaciju ili su ranije imala status izbeglice) u Srbiji i Hrvatskoj bila su u mogućnosti da besplatno dobiju:

1. pomoć u pristupu pravima i informacijama i otklanjanju pravnih i administrativnih i prepreka sa specijalnim fokusom na pribavljanje ličnih dokumenata iz Hrvatske preko punomoći (rodni list, domovnica, venčani list, radna knjižica...).

2. podršku u uspešnoj socijalnoj i ekonomskoj integraciji korisnika kroz obezbeđivanje neformalnog obrazovanja.

Period realizacije: januar – decembar 2007.

Donator: Evropska unija, Microsoft

Saznajte više

Edukacija studenata sa invaliditetom

Osnaženi su kapaciteti studenata sa invaliditetom iz studentskog doma «Mika Mitrović» u oblasti korišćenja savremenih IT tehnologija kroz dva računarska kursa. Ukupno su 23 studenta pohađala nastavu. Kroz ove kurseve studenti su stekli veštine i znanja potrebna u savremenoj ekonomiji, povećana im je šansa za zaposlenjem i pobolјšan je psihološki status polaznika.

Period realizacije: septembar – decembar 2006.

Donator: Grad Beograd

Razvoj balkanske mreže Telecentara

Cilj projekta je bio promocija celoživotnog učenja za sve građane, promocija socijalne inkluzije ranjivih grupa u proces celoživotnog učenja, pretraga i primena najboljih praksi i razvoj programa prema zahtevima tržišta rada.

Ciljne grupe projekta su izbegla i raseljena lica, samohrani roditelji, nezaposleni, žrtve torture, korisnici materijalne pomoći.

Obrazovni program Telecentra obuhvata četiri škole: Školu računara, Školu engleskog jezika. Školu socijalnih veština i Školu preduzetništva. U okviru naših kurseva polaznici stiču znanja koja ima pomažu da se bolje integrišu u lokalne zajednice i postanu ekonomski nezavisni. Sa novostečenim znanjem mogu započeti vlastiti biznis, mogu da se zaposlenu u privatnom ili javnom sektoru ili mogu da ostvare dodatne prihode.

Period realizacije: 2003. – 2007.

Donator: FRESTA

Osnaživanje nezaposlenih žena

Projekat je bio usmeren na edukaciju nezaposlenih žena u cilju unapređenja njihove zapošljivosti i položaja na tržištu rada. Devetomesečni svakodnevni program obuhvatao je kurseve računarske pismenosti uz dobijanje međunarodnog ECDL sertifikata i kurseve socijalnih veština. Celokupan program završile su 33 žene. Kao rezultat 30% ovih žena našlo je posao u toku programa ili 6 meseci nakon njegovog završetka, a program je pozitivno uticao i na poboljšanje psihološkog statusa polaznica.

Period realizacije: april 2005. – decembar 2005.

Donator: UNESCO

Razvoj kurseva socijalnih veština

Cilj projekta je bio izgradnja trening tima koji će kreirati program obuke za kurseve socijalnih veština, kao i organizovanje obuke za druge trenere socijalnih veština u okviru mreže telecentara, polaznike i organizacije. Ciljne grupe koje su bile obuhvaćene obukama su izbegla i raseljena lica, samohrani roditelji, nezaposleni, žrtve torture, korisnici materijalne pomoći. Realizovane aktivnosti: Istraživanje postojećih praksi i trendova i identifikovanje najboljih praksi i treninga za trenere socijalnih veština Organizovanje treninga za trenere za izabrane module Razvoj detaljnog plana i programa za sledeće trening module: Analiza individualnih potencijala, Planiranje karijere, Upravljanje vlastitim resursima, Asertivni trening, Prezentacijske veštine, Pisana komunikacija i pisanje vlastite biografije.

Period realizacije: jun 2004. – april 2005.

Donator: FRESTA, UNESCO

Trening centar za stručno osposobljavanje – škola šivenja, sito-štampe i računara

Cilj projekta bio je profesionalno osnaživanje aseljenih lica sa Kosova, izbeglica i predstavnika lokalnih ranjivih grupa. Ovaj cilj ostvaren je uspostavljanjem škole odnosno radionice za šivenje i sito štampu. Pored stručnih obuka u ovoj školi korisnici su pohađali kurs pisanja biznis plana i dobijali smernice za dobijanje mikro kredita za pokretanje sopstvenih preduzeća . Ukupno je 510 korisnika pohađalo različite obuke.

Period realizacije: septembar 2001. – decembar 2005.

Donator: Trocaire

 

IAN Telecentar
Đure Daničića 5
11 000 Beograd

tel. 011/3229 732
e-mail: edu@ian.org.rs

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
css.php
loading