Međunarodna mreža pomoći

Unapređenje pravosuđa u Srbiji – Pilotiranje vaspitnih naloga

09.06.2014

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivično-pravnoj zaštiti maloletnih lica donet je 2005. godine. On je uveo mnoge važne mere kao što su alternativne sankcije i vaspitni nalozi. Iako vaspitni nalozi nude veću mogućnost resocijalizacije, zdravije angažovanje maloletnika, razvoj otvorene i odgovorne zajednice, njihova implementacija je bila oskudna. Postoji samo nekoliko ustanova za maloletnike koje potpuno ispunjavaju uslove. Zbog toga je Republika Srbija nedavno pokrenula projekat „Unapređenje dostupnosti pravde u Srbiji“ kako bi se poboljšao pravni sistem i dalje usaglašavanje zakona u Srbiji, praksi i državnih institucija sa međunarodnim standardima. Ciljevi uključuju prevazilaženje nedostatka saradnje, poverenja, sinhronizaciju i obučavanje stručnjaka neophodnih za jačanje vaspitnih naloga i povećanje korišćenja vaspitnih naloga.

U okviru ovog projekta, četiri pilot programa vaspitnih mera biće uspostavljena u gradovima širom Srbije. IAN, lider u radu sa mladima sa problemima u ponašanju, sarađivaće sa sudijama, advokatima, socijalnim radnicima, akterima u lokalnim zajednicama, civilnim organizacijama i kompanijama kako bi sproveo pilot program u Beogradu. Cilj pilot programa koji IAN sprovodi u partnerstvu sa Gradskim centrom za socijalni rad je primena vaspitnog naloga: „uključivanje bez naknade u rad humanitarnih organizacija ili poslove socijalnog, lokalnog ili ekološkog sadržaja“.

Radi ostvarenja ovog cilja, IAN će preduzeti nekoliko koraka 1) prepoznavanje organizacija i kompanija koje bi prihvatile mlade kao volontere, 2) uspostavljanje saradničke mreže među državnim, civilnim i privatnim institucijama od ključnog značaja za vaspitne naloge i 3) obezbeđivanje nesmetane primene vaspitnog naloga. IAN i GCSR će sprovesti obuku za druge aktere, vršiti konsultacije sa mladima i njihovim roditeljima, pratiti iskustva mladih kako bi se obezbedio kvalitet realizacije vaspitnih naloga. IAN će biti ključni akter u podržavanju mladih i odabranih organizacija tokom procesa.

Cilj je da se do kraja pilot programa uspostavi funkcionalan mehanizam za sprovođenje vaspitnih naloga u organizacijama koje angažuju maloletne prestupnike u humanitarnom i volonterskom radu.

Glavne planirane aktivnosti:

  • Info sesije sa 30 kompanija/organizacija
  • Potpisivanje Memoranduma o saradnji sa organizacijama/ kompanijama
  • Stvaranje mreže i baze podataka za buduće upućivanje maloletnika
  • Obuka za mentore u kompanijama/organizacija
  • 15 maloletnih prestupnika upućeno u odgovarajuće organizacije i uspešno završilo vaspitne naloge

IAN Telecentar
Đure Daničića 5
11 000 Beograd

tel. 011/3229 732
e-mail: edu@ian.org.rs

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
css.php
loading