Međunarodna mreža pomoći

Vodič za mentore

01.12.2014

Vodič za mentore je namenjen mentorima u organizaciji koji žele da se uključe u aktivnosti koje se odnose na realizaciju vaspitnih naloga, shvatajući da svojim angažovanjem mogu u značajnoj meri doprineti uspešnoj integraciji maloletnika koji su u sukobu sa zakonom.
Priručnik sadrži osnovne informacije koje treba da ima angažovano osoblje koje je zaposleno u organizaciji i koje je motivisano za ulogu mentora-volontera u organizaciji.
Osnovni cilj ovog priručnika je da mentorima ponudi polazne konceptualne osnove i okvire za odabir poslova u organizaciji koje mogu obavljati maloletnici, a u okviru realizacije vaspitnog naloga. Takođe, i sama organizacija može obogatiti svoje aktivnosti u skladu sa sopstvenim specifičnostima i resursima koje joj stoje na raspolaganju.
Priručnik nudi znanja iz oblasti prava deteta, informacije o tome koji je značaj, svrha i koji su principi izvršenja vaspitnog naloga uz obavezu poštovanja principa poverljivosti podataka o maloletniku i zaštiti njegove ličnosti kao i ispunjenosti uslova koje se tiču bezbednosti samog maloletnika.

Daje smernice za određivanje mentora u organizaciji, motivaciju za mentorsko-volonterski rad, nadgledanje, stručnu podršku, koordinaciju rada i evaluaciju.
Za osobe koje nemaju znanja u ovoj oblasti, kao ni neposredno iskustvo u radu sa decom i mladima u sukobu sa zakonom, maloletnička delinkvencija je suviše apstraktna, a slika o ovoj korisničkoj grupi povezana je sa brojnim stereotipima i predrasudama. Zbog toga se mnogi koji bi želeli da budu mentori-volonteri u ovoj oblasti, pribojavaju da neće umeti da odgovore na zadatke koji im budu povereni.
Sticanje osnovnih znanja a pre svega iskustva kroz neposredan kontakt sa decom i mladima u sukobu sa zakonom, upoznavanje sa njihovim karakteristikama, mogućnostima i potrebama je najefikasniji put da se prevaziđu postojeće predrasude i razvije osećanje samopouzdanja i sigurnosti da mogu da pruže adekvatnu podršku.
Zbog toga je mentorima u organizaciji, pored osnovne obuke u okviru koje će se upoznati sa vaspitnim nalogom, opisom aktivnosti i svojom ulogom, obezbeđen i dodatni materijal kroz ovaj priručnik koji će ih bliže upoznati ne samo sa specifičnostima i karakteristikama ove korisničke grupe, već i sa osnovnim pristupima i principima u radu sa njima.
Obuka za mentore-volontere u organizaciji je kreirana i pilotirana tokom projekta, koji je finansirala organizacija International Management Group (IMG), sa mentorima iz organizacija sa kojima je potpisan Protokol o saradnji za realizaciju vaspitnih naloga.
Potpisivanje Protokola je preduslov za uspostavljanje mehanizama i razvoj koordiniranog i usaglašenog multisektorskog pristupa u primeni vaspitnih naloga „Uključivanje bez naknade u rad humanitarnih organizacija ili poslove socijalnog, lokalnog ili ekološkog sadržaja“.

IAN Telecentar
Đure Daničića 5
11 000 Beograd

tel. 011/3229 732
e-mail: edu@ian.org.rs

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
css.php
loading